13/05/2013

Chỉ số ISI impact factor của các tạp chí về Vi sinh vật học và Sinh học phân tử

By Tuan Tran, Department of Microbiology, VNU University of Science (Vietnam).


Chỉ số impact factor được Thomson ISI tính toán dựa trên tổng số lượng trích dẫn và tổng số bài báo được công bố của một tạp chí trong 2 năm liên tiếp, như ví dụ sau đây đối với tạp chí Nature:


Journal Impact Factor Information

Cites in 2011 to items published in:2010 =28700 Number of items published in:2010 =862 
2009 =33991 2009 =866 
Sum:62691 Sum:1728 
Calculation:Cites to recent items 62691=36.280 
Number of recent items 1728 


Sau đây là danh sách các tạp chí 
liên quan đến Vi sinh vật học (microbiology) và Sinh học phân tử (molecular biology) với chỉ số impact factor (IF) mới nhất được công bố bởi Thomson ISI năm 2011 và 2012. Xem thêm về Impact Factor của các tạp chí truy cập mở:
Tên tạp chí
IF 2011/2012
ACS Chemical Biology
6.446/5.442 
Advances in Applied Microbiology
5.233/4.974
Advances in Microbial Physiology
9.875/6.545
AMB Express
waiting
Anaerobe
2.409/2.022
Annals of Microbiology
0.689/1.549
Annual Review of Genetics
22.233/17.436
Annual Review of Microbiology 14.345/12.900
Annual Review of Phytopathology 9.875/10.229
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 4.841/4.565
Antiviral Research 4.301/3.925
Antonie van Leeuwenhoek 2.091/2.072
Applied and Environmental Microbiology 3.829/3.678
Applied Biochemistry and Microbiology 0.560/0.689
Applied Microbiology and Biotechnology 3.425/3.689
Aquatic Microbial Ecology 2.393/2.037
Autophagy 7.453/12.042
Archives of Microbiology 1.431/1.905
Archives of Virology 2.111/2.030
BioControl 1.927/2.215
Biocontrol Science and Technology 0.919/0.712
Biological Control 2.003/1.917
Biological Conservation 4.115/3.794
Biology Direct 4.017/2.720
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 1.276/1.269
BioTechniques 2.669/2.399
Biotechnology and Bioengineering 3.946/3.648
Biotechnology for Biofuels 6.088/5.552
Biotechnology Letters 1.683/1.853
Biotechnology Progress 2.340/1.853
BMC Biology 5.750/6.531
BMC Biotechnology 2.349/2.165
BMC Cell Biology 2.589/2.808
BMC Evolutionary Biology 3.521/3.285
BMC Genetics 2.475/2.808
BMC Genomics 4.073/4.397
BMC Immunology 2.531/2.610
BMC Microbiology 3.044/3.104
BMC Molecular Biology 2.857/2.796
BMC Infectious Diseases 3.118/3.025
Brazilian Journal of Microbiology 0.896/0.762
Briefings in Functional Genomics 4.126/4.210
Canadian Journal of Microbiology 1.363/1.199
Cell 32.403/31.957
Cell Cycle 5.359/5.243
Cell Host & Microbe 13.500/12.609
Cellular Microbiology 5.458/4.811
Clinical Microbiology and Infection 4.540/4.578
Clinical Microbiology Reviews 16.129/17.313
Critical Reviews in Microbiology 6.270/5.065
Current Biology 9.647/9.494
Current Genetics 2.035/2.410
Current Microbiology 1.815/1.520
Current Opinion in Genetics & Development 8.086/7.470
Current Opinion in Microbiology 7.929/8.230
Current Topics in Microbiology and Immunology 4.925/4.860
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2.528/2.260
DNA Research 5.164/4.425
Drug Discovery Today 6.828/6.551
Drug Resistance Updates 9.559/9.114
Ecology Letters 17.557/17.949
Electronic Journal of Biotechnology 0.968/0.827
EMBO reports 7.822/7.189
Environmental Microbiology 5.843/5.756
Environmental Microbiology Reports 3.232/2.708
Enzyme and Microbial Technology 2.367/2.592
Eukaryotic Cell 3.604/3.586
European Journal of Protistology 1.968/1.508
European Journal of Plant Pathology 1.413/1.610
Extremophiles 2.941/2.203
Evolution 5.146/4.864
FEBS Journal 3.790/4.250
FEBS Letters 3.538/3.582
FEMS Immunology and Medical Microbiology 2.441/2.684
FEMS Microbiology Ecology 3.408/3.563
FEMS Microbiology Letters 2.044/2.049
FEMS Microbiology Reviews 10.960/13.231
FEMS Yeast Research 2.403/2.462
Folia Microbiologica 0.677/0.791
Food Microbiology 3.768/3.407
Fungal Genetics and Biology 3.737/3.263
Fungal Biology (Mycological Research) 2.921/2.082
Fungal Diversity 4.769/5.319
Fungal Ecology 2.489/2.854
Future Microbiology 3.819/4.018
Gene 2.341/2.196
Genetics 4.007/4.389
Genes & Development 11.659/12.444
Genes & Genomics 0.442/0.497
Genome Biology 9.040/10.288
Genome Biology and Evolution 4.618/4.759
Genome Research 13.608/14.397
Genomics 3.019/3.010
Geomicrobiology Journal 2.017/1.608
Helicobacter 3.151/3.511
Heredity 4.597/4.110
Indian Journal of Medical Microbiology 0.988/0.907
Indian Journal of Microbiology 0.511/0.457
Indian Journal of Pathology and Microbiology 0.676/0.676
Infection 2.659/2.440
Infection and Immunity 4.165/4.074
Infection, Genetics and Evolution 3.128/2.768
International Journal of Antimicrobial Agents 4.128/4.415
International Journal of Food Microbiology 3.327/3.425
International Journal of Medical Microbiology 4.173/4.537
International Journal of Medicinal Mushrooms 0.895/0.838
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2.268/2.112
International Microbiology 2.928/2.556
Journal of Antimicrobial Chemotherapy 5.068/5.338
Journal of Applied Microbiology 2.337/2.196
Journal of Bacteriology 3.825/3.194
Journal of Basic Microbiology 1.266/1.198
Journal of Biological Chemistry 4.773/4.651
Journal of Biomedical Nanotechnology 4.216/5.256
Journal of Bioscience and Bioengineering 1.793/1.737
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 2.168/2.504
Journal of Clinical Microbiology 4.153/4.068
Journal of Clinical Virology 3.969/3.287
Journal of Drug Targeting 2.696/2.768
Journal of Eukaryotic Microbiology 2.659/2.162
Journal of Evolutionary Biology 3.276/3.479
Journal of Genetics and Genomics 1.883/2.076
Journal of General and Applied Microbiology 0.984/0.743
Journal of General Plant Pathology 0.689/0.893
Journal of General Virology 3.363/3.127
Journal of Hospital Infection 3.393/2.855
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 2.735/2.321
Journal of Infection 4.126/4.073
Journal of Infection and Chemotherapy 1.796/1.554
Journal of Medical Microbiology 2.502/2.297
Journal of Medical Virology 2.820/2.373
Journal of Molecular Biology 4.001/3.905
Journal of Molecular Evolution 2.274/2.145
Journal of Microbiological Methods 2.086/2.161
Journal of Microbiology 1.095/1.276
Journal of Microbiology and Biotechnology 1.381/1.399
Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 1.953/1.679
Journal of Phytopathology 0.791/1.000
Journal of Plant Diseases and Protection 0.489/0.605
Journal of Plant Physiology 2.791/2.699
Journal of Proteomics 4.906/4.088
Journal of Proteome Research 5.113/5.056
Journal of Pure and Applied Microbiology 0.065/0.054
Journal of Virological Methods 2.011/1.900
Journal of Virology 5.402/5.076
Letters in Applied Microbiology 1.622/1.629
Mbio 5.311/5.621
Medical Microbiology and Immunology 3.833/3.545
Medical Mycology 2.457/1.979
Metabolic Engineering 5.614/6.859
Methods in Microbiology 0.316/0.432
Microbes and Infection 3.101/2.920
Microbes and Environments 1.906/2.444
Microbial Biotechnology 2.534/3.214
Microbial Cell Factories 3.552/3.306
Microbial Drug Resistance 2.153/2.364
Microbial Ecology 2.912/3.277
Microbial Pathogenesis 1.938/1.974
Microbiological Research 2.308/1.993
Microbiology-SGM 2.957/2.852
Microbiology (Russia-Springer) 0.718/0.649
Microbiology and Molecular Biology Reviews 13.018/16.417
MicrobiologyOpen waiting
Microscopy and Microanalysis 3.007/2.495
Molecular Biology and Evolution 5.550/10.353
Molecular Biology of the Cell 4.942/4.604
Molecular and Cellular Biology 5.527/5.372
Molecular Cell 14.178/15.280
Molecular & Cellular Proteomics 7.398/7.251
Molecular Ecology
Molecular Genetics and Genomics
5.522/6.275
2.635/2.881
Molecular Genetics Microbiology and Virology 0.230/0.268
Molecular Microbiology 5.010/4.961
Molecular Phylogenetics and Evolution 3.609/4.066
Molecular Plant-Microbe Interactions (MPMI) 4.431/4.307
Molecular Plant Pathology 3.899/3.877
Mycologia 2.031/2.110
Mycological Progress 1.554/1.606
Mycopathologia 1.654/1.606
Mycorrhiza 2.630/1.489
Mycoses 2.247/2.955
Mycoscience 1.212/1.278
Mycotaxon 0.709/1.165
Nature 36.280/38.597
Nature Biotechnology 23.268/32.438
Nature Communications 7.396/10.015
Nature Genetics 35.532/35.209
Nature Methods 19.276/23.565
Nature Protocols 9.924/7.960
Nature Reviews Microbiology 21.182/22.490
Nature Reviews Molecular Cell Biology 39.123/37.162
Nature Structural & Molecular Biology 12.712/11.902
New Biotechnology 2.756/1.706
New Microbiologica 1.000/1.667
New Phytologist 6.645/6.736
Nucleic Acids Research 8.026/8.278
Molecular Oral Microbiology 2.015/2.648
Physiological and Molecular Plant Pathology 2.169/1.506
Phytopathology 2.799/2.968
Plant Disease 2.449/2.455
Plant Pathology 2.125/2.729
Plant Physiology 6.535/6.555
Plasmid 1.516/1.276
PLOS Biology 11.452/12.690
PLOS Genetics 8.694/8.517
PLOS Neglected Tropical Diseases 4.716/4.569
PLOS One 4.092/3.730
PLOS Pathogens 9.127/8.136
Polish Journal of Microbiology 0.760/0.768
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 9.681/9.737
Proteomics 4.505/4.132
Proteome Science 2.328/2.420
Protist 3.136/4.140
Research in Microbiology 2.865/2.889
Reviews in Medical Virology 7.200/7.615
Science 31.201/31.027
Studies in Mycology 10.625/6.231
Symbiosis 1.214/1.107
Systematic and Applied Microbiology 3.366/3.288
Systematic Biology 10.225/12.169
Taxon 2.703/2.782
The EMBO Journal 9.205/9.822
The ISME Journal 7.375/8.951
The LANCET 38.278/39.060
The Plant Cell 8.987/9.251
The Plant Journal 6.160/6.582
The Journal of Antibiotics 1.651/2.191
Trends in Biotechnology 9.148/9.660
Trends in Cell Biology 12.354/11.721
Trends in Genetics 10.064/9.772
Trends in Microbiology 7.910/8.434
Tuberculosis 3.474/3.033
Vaccine 3.766/3.492
Veterinary Microbiology 3.252/3.127
Virology 3.351/3.367
Virus Genes 1.845/1.769
Virus Research 2.951/2.745
Virulence 2.264/2.787
World Journal of Microbiology and Biotechnology 1.532/1.262
World Mycotoxin Journal 1.452/2.541
Yeast 1.895/1.955

Nếu bạn đăng lại bài viết này trên một website khác, vui lòng trích dẫn sinhhocphantu.blogspot.com.Không có nhận xét nào: