07/10/2013

Chỉ số ISI impact factor của các tạp chí truy cập mở về Sinh-Y học, Nông-Lâm nghiệp

By Tuan Tran, Department of Microbiology, VNU University of Science (Vietnam).


Open Access Journals: Người đọc được truy cập, download các bài báo một cách miễn phí. Việc công bố bài báo trên các tạp chí này thường phải trả một khoản phí nhất định. Tuy nhiên một số ít tạp chí truy cập mở có impact factor (thấp) không thu khoản phí này.

Non-Open Access Journals (subscription-based, closed access journals): Người đọc phải trả phí để được xem và download các bài báo. Việc công bố bài báo thường là miễn phí hoặc đóng phí một phần. Các hình in màu sẽ phải trả phí rất cao. Nếu các hình được in ở dạng đen trắng và phiên bản online ở dạng màu thì có thể miễn phí.

Danh sách sau đây gồm các tạp chí truy cập mở (Open Access Journals) với chỉ số impact factor (IF) mới nhất được công bố bởi Thomson ISI năm 2012. Các tạp chí này liên quan đến Sinh - Y học, Nông nghiệp và Lâm nghiệp.
Hy vọng các bạn có thể tìm thấy tạp chí phù hợp để công bố công trình nghiên cứu của mình. 


Tạp chí truy cập mở, phải trả phí xuất bản:Open Access Journals
IF2012
Publication fee
Country
PLOS Medicine
15.253
Yes
USA
PLOS Biology
12.690
Yes
USA
Genome Biology
10.288
Yes
UK
PLOS Genetics
8.517
Yes
USA
Nucleic Acids Research
8.278
Yes
UK
PLOS Pathogens
8.136
Yes
USA
BMC Medicine
6.679
Yes
UK
BMC Biology
6.531
Yes
UK
Studies in Mycology
6.231
Yes
Netherlands
Retrovirology
5.657
Yes
UK
Biotechnology for Biofuels
5.552
Yes
UK
Molecular Cancer
5.134
Yes
UK
Cell Communication and Signaling
5.090
Yes
UK
PLOS Computational Biology
4.867
Yes
USA
Genome Biology and Evolution
4.759
Yes
UK
Journal of Cellular and Molecular Medicine
4.753
Yes
UK
PLOS Neglected Tropical Diseases
4.569
Yes
USA
DNA Research
BMC Genomics
4.425
4.397
Yes
Yes
UK
UK
BMC Plant Biology
4.354
Yes
UK
Molecular Brain
4.202
Yes
UK
Database (Oxford Publishing)
4.200
Yes
UK
Epigenetics & Chromatin
4.190
Yes
UK
Evolutionary Applications
4.153
Yes
UK
Frontiers in Zoology
3.871
Yes
UK
PLOS One
3.730
Yes
USA
Stem Cell Research & Therapy
3.650
Yes
UK
Neural Development
3.549
Yes
UK
Cell Division
3.471
Yes
UK
BMC Medical Genomics
3.466
Yes
UK
Malaria Journal
3.400
Yes
UK
BMC Cancer
3.333
Yes
UK
Microbial Cell Factories
3.306
Yes
UK
BMC Evolutionary Biology
3.285
Yes
UK
International Journal of Biological Sciences
3.168
Yes
Australia
Nutrition & Metabolism
3.156
Yes
UK
BMC Microbiology
3.104
Yes
UK
BMC Infectious Diseases
3.025
Yes
UK
BMC Bioinformatics
3.024
Yes
UK
BMC Neuroscience
3.000
Yes
UK
BMC Systems Biology
2.982
Yes
UK
Scientific Reports (Nature Publishing)
2.927
Yes
UK
Genetics Selection Evolution
2.859
Yes
UK
BMC Cell Biology
2.808
Yes
UK
BMC Genetics
2.808
Yes
UK
BMC Molecular Biology
2.796
Yes
UK
Gut Pathogens
2.738
Yes
UK
BMC Developmental Biology
2.728
Yes
UK
Biology Direct
2.720
Yes
UK
Plant Methods
2.667
Yes
UK
BMC Immunology
2.610
Yes
UK
Archaea
2.545
Yes
Egypt
BMC Medical Genetics
2.536
Yes
UK
Microbial Biotechnology
3.214
Yes
UK
Viruses
International Journal of Molecular Sciences
2.509
2.464
Yes
Yes
Switzerland
Switzerland
Journal of Biomedical Science
2.458
Yes
UK
Molecules
Proteome Science
2.428
2.420
Yes
Yes
Switzerland
UK
Rice
2.381
Yes
Germany
Molecular Cytogenetics
2.360
Yes
UK
BMC Biotechnology
2.165
Yes
UK
Toxins
BMC Structural Biology
2.129
2.099
Yes
Yes
Switzerland
UK
Virology Journal
2.090
Yes
UK
BMC Biochemistry
1.776
Yes
UK
BMC Biophysics
1.667
Yes
UK
Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
1.623
Yes
UK
Algorithms for Molecular Biology
1.606
Yes
UK
Ecology and Evolution
1.184
Yes
UK
Biological Procedures Online
0.950
Yes
UK
International Journal of Genomics
0.923
Yes
USA
AMB Express
computing
Yes
Germany
SpringerPlus
computing
Yes
Germany
FEBS Open Bio
computing
Yes
Netherlands
MicrobiologyOpen
Computing
Yes
UK


Tạp chí truy cập mở, không thu phí xuất bản:

Open Access Journals
IF2012
Publication fee
Country

Botany, Forestry and Agriculture
Records of Natural Products
1.560
No
Turkey
International Journal of Plant Production
1.145
No
Iran
Silva Fennica
1.140
No
Finland
Forest Systems
0.865
No
Spain
Botanical Studies
0.864
No
Taiwan
Journal of Soil Science and Plant Nutrition
0.779
No
Chile
Croatian Journal of Forest Engineering
0.594
No
Croatia
Bangladesh Journal of Plant Taxonomy
0.489
No
Bangladesh
Dendrobiology
0.447
No
Poland
Acta Botanica Croatica
0.435
No
Croatia
Acta Botanica Brasilica
0.374
No
Brazil
Maydica
0.368
No
Italy
International Journal of Morphology
0.213
No
Chile
Telopea
0.140
No
Australia

Microbiology
International Microbiology
2.556
No
Spain
IMA Fungus
Computing
No
Netherlands
Acta Protozoologica
0.984
No
Poland
Brazilian Journal of Microbiology
0.762
No
Brazil
Indian Journal of Pathology and Microbiology
0.676
No
India
Tropical Plant Pathology
0.513
No
Brazil
Jundishapur Journal of Microbiology
0.383
No
Iran
Cell Journal
0.233
No
Iran

Animal and Physiology
Contributions to Zoology
2.452
No
Netherlands
Arthropod Systematics & Phylogeny
2.318
No
Germany
Current Zoology
1.392
No
China
Advances in Physiology Education
1.217
No
USA
Acta Herpetologica
0.621
No
Italy
North-Western Journal of Zoology
0.706
No
Romania
Zoosystema
0.696
No
France
Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases
0.545
No
Brazil
Turkish Journal of Zoology
0.414
No
Turkey
Animal Biodiversity and Conservation
0.196
No
Spain

Biochemistry
Molecular Medicine
4.469
No
USA
Proceedings Of The Japan Academy Series B-Physical And Biological Sciences
2.769
No
Japan
EXCLI Journal
1.923
No
Germany
Biochemia Medica
1.873
No
Croatia
Indian Journal of Biochemistry & Biophysics
1.026
No
India

Molecular Biology and Biotechnology
3 Biotech
Computing
No
Germany
Journal of Applied Biomedicine
0.978
No
Czech Republic
Food Technology and Biotechnology
0.977
No
Croatia
Genetics and Molecular Biology
0.744
No
Brazil
Crop Breeding and Applied Biotechnology
0.524
No
Brazil
Tropical Journal of Pharmaceutical Research
0.500
No
Nigeria
Indian Journal of Biotechnology
0.477
No
India
Brazilian Archives of Biology and Technology
0.473
No
Brazil
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
0.385
No
Czech Republic
Journal of Cytology
0.359
No
India
Balkan Journal of Medical Genetics
0.077
No
Macedonia
Nếu bạn đăng lại bài viết này trên một website khác, vui lòng trích dẫn sinhhocphantu.blogspot.com.
Không có nhận xét nào: